Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy Taxform.pl Sp. z o.o. zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524004, NIP: 7252078726, kapitał zakładowy 50000 zł, w całości zapłacony, Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Krajowego rejestru Sądowego zwaną dalej Procesorem a Użytkownikiem zwanym dalej ADO


§1 Przedmiot umowy

 1. W związku z zawarciem przez Strony Umowy Księgowej na usługi księgowe lub umowy na inne usługi świadczone przez Taxform Sp. z o.o. Strony zawierają niniejszą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. ADO przekazuje Procesorowi do przetwarzania dane, w stosunku do których to danych ADO pełni rolę administratora danych osobowych, a Procesor zobowiązuje się do ich przetwarzania w granicach określonych Umową Księgową oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Przetwarzanie Danych przez Procesora odbywa się na zlecenie ADO, co oznacza, że każde przetwarzanie Danych odbywa się wyłącznie na udokumentowane polecenia ADO, w szczególności zawarte w Umowie Księgowej, a także wyrażone przez zamówienie kolejnych usług.
 4. Dane przetwarzane są celu realizacji Umowy Księgowej i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania. 


§2 Gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych

 1.  Jeżeli przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Zapewnia on, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.


§3 Korzystanie przez procesora z usług innego podmiotu przetwarzającego

 1. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.


§4 Czas trwania przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych trwa przez cały okres Umowy Księgowej. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania Umowy Księgowej.


§5 Charakter i cel przetwarzania

 1. Dane przetwarzane są celu realizacji Umowy Księgowej i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania. 


§6 Rodzaj danych osobowych i kategorie osób

 1. W oparciu o niniejszą Umowę przetwarzane będą:
  1. Dane zwykłe;
  2. Szczególne kategorie danych osobowych, tj. dane wymienione w art. 9 RODO o ile jest to niezbędne dla wykonania Umowy Księgowej;
  3. Dane dzieci, tj. dane osób, które nie uzyskały pełnoletności o ile jest to niezbędne dla wykonania Umowy Księgowej;
 2. Przetwarzane kategorie osób w celu wykonania Umowy Księgowej:
  1. Klienci ADO;
  2. Kontrahenci ADO i inne osoby uwidocznione na dokumentach rachunkowych przetwarzanych przez ADO - o ile jest to niezbędne dla wykonania Umowy Księgowej;
  3. Pracownicy i współpracownicy, w tym kontrahenci ADO – o ile jest to niezbędne dla wykonania Umowy Księgowej.


§7 Obowiązki i prawa administratora

 1. Udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
 2. W związku z obowiązkiem określonym w akapicie pierwszym lit. h) podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych.
 3. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw 
 4. Procesor, po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Danych na rzecz ADO, w szczególności w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy lub Umowy Księgowej, w zależności od decyzji ADO:
  1. Usuwa Dane;
  2. Zwraca ADO wszelkie Dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie - chyba że prawo Unii Europejskiej lub polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują przechowywanie danych osobowych.
  3. W przypadku wypowiedzenia Umowy Głównej ADO powinien przekazać Procesorowi decyzję, o której mowa w ust. 1, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania Umowy. W przypadku braku przekazania takiej decyzji w tym terminie – przyjmuje się, że ADO nakazał Procesorowi usunięcie Danych (zgodnie z ust. 1 lit. a) i wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają wyłącznie ADO.
 5. Procesor wdroży wszelkie środki wymagane przez przepisy prawa, w szczególności – z uwzględnieniem dokonanej przez Procesora oceny ryzyka przetwarzania Danych – odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające właściwy i dostosowany do ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów Danych poziom bezpieczeństwa Danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz do nas.

42 207 4444

Copyright © 2022 taxform.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone!
projekt i realizacja: kambit.pl
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =