Zarząd

Taxform.pl - nowy format księgowości

Prezes Zarządu

Dr Iwa Kuchciak

- adiunkt w Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, szkoleniowiec.


Autorka ponad 60 publikacji naukowych zarówno w języku polskim jak i angielskim wydanych w recenzowanych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Bezpieczny Bank, Przegląd Organizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości), w tym trzech monografii. Od ponad 10 lat realizuje projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz na zlecenie instytucji należących do sektora finansowego (banków, NBP, ZBP). Posiada międzynarodowy Certyfikat APM Group™ "PRINCE2® Foundation będący poświadczeniem zarówno wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej, w zakresie stosowania metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami. Nagrodzona indywidulaną nagrodą Rektora UŁ II stopnia za osiągnięcia naukowe oraz indywidualną nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia za osiągnięcia organizacyjne. Laureatka konkursu o Nagrodę Naukową Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe. Wyróżniona za szczególne zaangażowanie w realizację Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” powstałego z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz jego partnerów. Nagrodzona w 2016 r. medalem im. Mikołaja Kopernika nadanym przez Związek Banków Polskich za przyczynienie się do dynamicznego rozwoju kadr bankowych. Od 2015 r. współkoordynuje projekt Studencka Klinika Finansów wspierający podnoszenie kompetencji finansowych wśród zagrożonych wykluczeniem społecznym finansowany przez NBP.
 

Kariera naukowa:

 • 2002 - uzyskany tytuł magistra w zakresie bankowości w 2002 r. (studia na kierunku Finanse i bankowość, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ).
 • 2004 - uzyskany tytuł magistra w zakresie rachunkowości i zarządzania finansami w 2004 r. (studia na kierunku Zarządzanie, Wydział Zarządzania UŁ).
 • 2007 - uzyskany stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk ekonomii nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ z dnia 17.12.07 r.

 

Otrzymane stypendia i nagrody:

 1. 2011 - indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego III stopnia za osiągnięcia organizacyjne.
 2. 2012 roku laureatka nagrody Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk społecznych.
 3. 2014 - wyróżnienie za szczególne zaangażowanie (koordynację po stronie uczelni) w realizację Programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem" powstałego z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej SA, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA i Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.
 4. 2014 – wyróżnienie za koordynację projektu „Akademia Edukacji Ekonomicznej Junior" realizowanego na zlecenie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach
 5. 2014 – indywidulana nagroda Rektora UŁ II stopnia za osiągnięcia naukowe.
 6. 2016 – medal im. Mikołaja Kopernika przyznany przez Związek Banków Polskich za zaangażowanie w rozwój polskiej bankowości.
 7. 2017 - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę.

 

Doświadczenie praktyczne i szkoleniowe (w tym w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej):

 • od 1 listopada 2017 – Specjalista ds. produktu  projekcie „STAY. Wsparcie aktywności zawodowej osób 50+ w przedsiębiorstwach. Zdrowy i zmotywowany pracownik – zadowolony pracodawca. Projekt realizowany w latach 2016-2019 w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.3. współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • 2013 - 2014 - MPGK sp. z o.o. w Zgierzu, stanowisko: członek rady nadzorczej, zakres obowiązków: opiniowanie i ocenia czynności zarządu z zakresu prowadzenia spraw, w szczególności ocena sprawozdania finansowego i opisowego składanego przez zarząd po upływie roku obrotowego oraz co do wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokryciu straty, a także składanie zgromadzeniu wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
 • 2013 - 2014 - Prowadzenie szkoleń w ramach projektów realizowanych przez Uniwersytet Łódzki w ramach Priorytetu VI. "Rynek otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • 2011 r. Prowadzenie szkoleń w ramach Uniwersytetu przedsiębiorczości – szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm spin off/spis out w module I „Niezbędnik ekonomiczny” z prowadzenia księgowości.
 • 2011 - Praktyka dla nauki, nauka dla praktyki – pilotażowy program staży naukowców w przedsiębiorstwach” projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, PO KL/I/8.2.1/10.  Efektem stażu w BRE Banku S.A. było wypracowanie Efektywnego Modelu Współpracy między uczelnią a organizacją.
 • 2007 - 2010 r. Prowadzenie cykli szkoleń w PTE Oddział w Łodzi z zakresu rachunkowości i finansów w ramach -EBC*L (European Business Competence* Licence) oraz szkoleń w ramach projektu „Nowa innowacyjna firma – Twoja droga do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w ramach projektu „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Udział w projektach realizowanych przy współpracy z instytucjami sektora bankowego:

 • 2015 - do teraz - współkoordynator projektu Studencka Klinika Finansów wspierającego podnoszenie komptencji finansowych wśród zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
 • 2012 - do teraz – koordynator ze strony Uniwersytetu Łódzkiego egzaminów certyfikacyjnych w zakresie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E realizowanym przez Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej przy Związku Banków Polskich.
 • 2010 - do teraz – udział w projekcie  „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowanym z inicjatywy Związku Banku Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej SA, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA i Krajowej Izby Rozliczeniowej SA. Misją projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu poprzez rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi a celem jest połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwalające na lepsze przygotowanie odbiorców do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.
 • styczeń - czerwiec 2012 – realizacja projektu badania rynkowego oraz technologicznego pod kątem budowy rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych na zlecenie Banku Handlowego w Warszawie SA. Celem projektu było opracowanie platformy łączącej ideę crowdsourcingu (poszukiwania pomysłów na nowe produkty i usługi, ich oceniania i dopracowywania) i showroomu, (testowania konceptów i prototypów rozwiązań, usług i produktów).
 • grudzień 2012 - grudzień 2013 - realizacja projektu badawczego „Włączenie bankowe” jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim” w ramach programu Santander Universities/BZ WBK S.A. Celem projektu było opracowanie programu pilotażowego dla zdiagnozowania zapotrzebowania na edukację finansową wśród mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50+ i opracowania programu wyrównywania szans w dostępie do wiedzy bankowej osób 50+.
 • grudzień 2013 - marzec 2014 - udział w projekcie "Akademia Edukacji Ekonomicznej Junior" realizowanego na zlecenie Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Celem projektu było krzewienie świadomości finansowej w obszarze przedsiębiorczości i ekonomii wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz do nas.

42 207 4444

Copyright © 2022 taxform.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone!
projekt i realizacja: kambit.pl
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =