Konkurs "Z nami w terminie się opłaca"

REGULAMIN KONKURSU
„Z nami w terminie się opłaca”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu Taxform Sp. Z.O.O. dalej Organizatorem.
Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.09.2018 r. i trwać będzie do dnia 30 listopada 2018 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 06.12.2018 roku, a warunkiem odebrania nagrody w dniu 20.12.2018 jest uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Taxform Sp. Z.O.O
Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora przez cały okres trwania Konkursu oraz na stronie http://www.taxform.pl/ na stronie głównej w zakładce „Konkurs”.
Organizator powołuje wewnętrzną Komisję Konkursową, która będzie czuwać nad prawidłowością urządzenia i prowadzenia Konkursu. W skład Komisji wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Do obowiązków Komisji będzie należało wyłonienie zwycięzców w Konkursie i rozstrzyganie reklamacji.
Uczestnictwo w Konkursie i podanie wymaganych danych  jest dobrowolne.


§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni warunki Regulaminu i postanowi przystąpić do Konkursu w sposób określony niniejszym Regulaminem, zwana dalej Uczestnikiem. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz ich małżonkowie, a także krewni lub powinowaci w linii prostej wyżej wymienionych.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie w części I jest:
a) Zwarcie umowy z Organizatorem dotyczącej obsługi księgowej realizowanej przez biuro rachunkowe Taxform Sp. Z.O.O.
b) W terminie od 01.09.2018 do 30.11.2018 r. uzyskanie przynajmniej jednej faktury za usługę księgową świadczoną przez biuro Taxform Sp. Z.O.O. Umowa musi być aktywna, niewypowiedziana na dzień odebrania nagród, czyli 20.12.2018.
c) Zaproponowanie hasła reklamowego dla firmy  Taxform Sp. Z.O.O. mającego od 3 do 5 słów. Hasło musi być autorstwa uczestnika. Praca konkursowa nie może być wulgaryzmem, naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
d) Dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), w terminie od 01.09.2018 do 30.11.2018r, poprzez przekazanie wypełnienie kuponu konkursowego w siedzibie Organizatora konkursu. Zgłoszenia można dokonywać przez cały tydzień, w godzinach pracy  biura Taxform Sp. Z.O.O.
e) Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Konkursu.
f) Złożenie oświadczenia, iż Uczestnik jest autorem zgłaszanej pracy konkursowej, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do stworzonej pracy, oraz że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
g) Złożenie oświadczenia, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy oraz na opublikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie internetowej Taxform Sp. Z.O.O. w zakładce Konkurs, a także na wykorzystywanie jej w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do wyżej wymienionej pracy konkursowej. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek.
a) Złożenie oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w Konkursie zgodnie z §2 ust 1.
b) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Warunkiem uczestnictwa w II części Konkursu jest:
a) Polecenie usługi Organizatora przez osobę zewnętrzną, ale także już przez naszego Klienta skutkujące zawarciem umowy z Organizatorem, dotyczącej obsługi księgowej realizowanej przez biuro rachunkowe Taxform Sp. Z.O.O.
b) W terminie od 01.09.2018 do 30.11.2018 r. uzyskanie przez osobę, która poprzez polecenie zawarła umowę z Organizatorem przynajmniej jednej faktury za usługę księgową świadczoną przez biuro Taxform Sp. Z.O.O. Umowa musi być aktywna, niewypowiedziana na dzień 20.12.2018.
c) Zaproponowanie przez osobę polecającą hasła reklamowego dla firmy  Taxform Sp. Z.O.O. mającego od 3 do 5 słów. Hasło musi być autorstwa uczestnika. Praca konkursowa nie może być wulgaryzmem, naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
d) Dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), w terminie o01.09.2018 do 30.11.2018 r , poprzez przekazanie wypełnienie kuponu konkursowego w siedzibie Organizatora konkursu. Zgłoszenia można dokonywać przez cały tydzień, w godzinach pracy  biura Taxform Sp. Z.O.O. 
e) Zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Konkursu.
f) Złożenie oświadczenia, iż Uczestnik jest autorem zgłaszanej pracy konkursowej, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do stworzonej pracy, oraz że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
g) Złożenie oświadczenia, że w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonej pracy oraz na opublikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, na stronie internetowej www.hoosi.pl w zakładce Konkurs, a także na wykorzystywanie jej w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym m.in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie pracy poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi na podstawie niniejszego postanowienia zezwolenia na korzystanie z zależnych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej, poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii, mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do wyżej wymienionej pracy konkursowej. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek.
a. Złożenie oświadczenia dotyczącego uczestnictwa w Konkursie zgodnie z §2 ust 1.
b. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
4. Uczestnik może dokonać jednego Zgłoszenia z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 
5. W przypadku, gdy kilku Uczestników zgłosi identyczne prace konkursowe, decydować będzie kolejność Zgłoszenia, czyli data widniejąca na Kuponie. W Konkursie będzie brało udział Zgłoszenie z wcześniejszą datą.
6. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie.
7. W przypadku, jeśli zgłoszonych do konkursu będzie mniej niż 30 (słownie: trzydzieści) Uczestników, organizator ma prawo odwołać konkurs.


§ 3. NAGRODY – ZASADY PRZYZNAWANIA

1. Konkurs ma na celu przyznanie nagród tym spośród Uczestników Konkursu, którzy najciekawiej wykonali pracę konkursową. Osobno wybrane zostaną prace osób z I części konkursu i osobno z II części.
2. Komisja konkursowa będzie rozpatrywała Zgłoszenia oddzielnie dla każdej z części Konkursu.
3. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców oddzielnie dla każdej z dwóch części Konkursu. Jako pierwszy zostanie wybrany zwycięzca z I części Konkursu, a jako drugi zwycięzca z II części Konkursu. Z obrad Komisji zostanie przygotowany protokół.
4. Komisja konkursowa dokona wyboru zwycięzców do dnia 06 grudnia 2018 r.
5. Komisja konkursowa przyzna dwie nagrody:
- za zwycięstwo w I części konkursu w postaci Apple MacBook Air.
- za zwycięstwo w II części konkursu w postaci Apple iPad

Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrody oraz jej zamianę na inną nagrodę.

1. Nagroda przysługuje tylko i wyłącznie zwycięzcy, nie może on przenieść praw do nagrody na osoby trzecie.
2. Warunkiem koniecznym odbioru nagród jest niezaleganie z płatnościami na rzecz biura rachunkowego Taxform Sp. Z.O.O w momencie przekazania nagrody w dniu 20.12.2018 oraz w dniu roztrzygnięcia konkursu, czyli 06.12.2018.


§ 4. POWIADOMIENIE O NAGRODZIE I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD

1. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu. Lista osób nagrodzonych w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości będzie zamieszczana na stronie internetowej  http://www.taxform.pl/  w zakładce Konkurs oraz na fanpagu biura rachunkowego Taxform Sp. Z.O.O.
2. Powiadomienie o wygranej odbędzie się w  terminie 7 dni od przyznania nagrody.
3. Nagrody zostaną wręczone przez Organizatora Konkursu w jego siedzibie w terminie do 20 grudnia 2018 r, po spełnieniu wszystkich przewidzianych niniejszym Regulaminem warunków.
4. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
5. Nieodebranie nagrody we wskazanym powyżej terminie oznacza rezygnację z nagrody.
6. Podatek od nagrody uiszcza Zwycięzca.


§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie w czasie trwania Konkursu, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wydania nagród.
Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej.
Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, włączając w to wysłanie zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie.


§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).
Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

Dane osobowe wszystkich uczestników konkursu będą przetwarzanie przez Taxform Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pomorskiej 77, 90-224 Łódź, w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez http://www.taxform.pl/ oraz na przesyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Taxform Sp. Z.O.O oraz zgodę na wykorzystywanie podanego numeru telefonu i adresu e-mail do celów marketingu bezpośredniego pośredniego. Potwierdzam otrzymanie informacji, że dane mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie  treścią ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne i jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

Skontaktuj się z nami.

Imię i Nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail
Treść
2 + 7 = ?