Pełna księgowość

Taxform.pl proponuje wszystkim naszym Klientom profesjonalną obsługę księgową w obszarze pełnej księgowości.


Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną i sformalizowaną formą prowadzenia ewidencji księgowej.

Pełna księgowość, jest to rozbudowany i precyzyjny system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią rachunkowości, a służący do kontroli, analizy, generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu.

Pełna księgowość służy nie tylko do obliczenia podatku – choć to również, ale przede wszystkim, do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa.

Podmioty zobowiązane do prowadzenia takiej formy księgowości oraz te, które samodzielnie dokonały jej wyboru muszą rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy swojej działalności.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego biura rachunkowego z Łodzi, w tym obsługi działu kadr i płac oraz doradztwa biznesowego!

 


W ramach usług biura rachunkowego Łódź oraz obsługi pełnej księgowości oferujemy Państwu prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych Sp. z o.o.,
  Sp. z o.o. sp. k., Spółek Akcyjnych

 • księgowość
  stowarzyszeń

Pełna księgowość Łódź

Prowadzenie przez biuro rachunkowe Taxform.pl pełnych ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb firmy oraz potrzeb informacyjnych i zarządczych,
 • dekretację, czyli ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidaczniania w księgach,
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
 • sporządzanie odrębnych ewidencji dla celów podatku VAT,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych, raportów (ZUS, US, GUS, PFRON,inne),
 • rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych, związanych z eksportem oraz importem,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz
 • z dokonaniem odpisów amortyzacyjnych.
Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) podlegają między innymi przepisom Ustawy o rachunkowości, co wiąże się z koniecznością prowadzenia ksiąg handlowych. Do momentu nie prowadzenia działalności gospodarczej - jednostki te mogą korzystać z pewnych uproszczeń w zakresie podziału kosztów i sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.

Prowadzenie przez naszą firmę księgową z Łodzi księgowości organizacji pozarządowych obejmuje:

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb jednostki,
 • dekretację, czyli ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidaczniania w księgach,
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie odrębnych ewidencji dla celów podatku VAT,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych, raportów (ZUS, US, GUS, inne),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonaniem odpisów amortyzacyjnych.
Pełna księgowość - Biuro rachunkowe Łódź

W przypadku pełnej księgowości obowiązują następujące standardy w obsłudze Państwa przedsiębiorstwa:

 • Odbiór dokumentów zgodnie z zadeklarowaną przez Państwo w umowie formą (za pośrednictwem kuriera, przesyłki pocztowej, poczty elektronicznej, dostarczenia osobiście do naszej siedziby lub odbioru dokumentów przez naszego pracownika);
 • weryfikacja poprawności formalnej i rachunkowej otrzymanych dokumentów;
 • otwarcie i zamknięcie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • tworzenie dokumentów pomocniczych (np. faktury wewnętrzne, dowody wewnętrzne) oraz zestawień pomocniczych (np. ewidencja środków trwałych, tworzenie planów amortyzacji);
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • kalkulacja podatku VAT;
 • kalkulacja zaliczek na podatek PIT, CIT;
 • rozliczanie kosztów w czasie;
 • kalkulacje niezbędne do prawidłowego wypełniania deklaracji do GUS, NBP
 • sporządzanie deklaracji VAT i VAT-UE; sporządzanie deklaracji PIT/CIT;
 • przygotowywanie deklaracji do GUS, do NBP;
 • przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych;
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa
 • prowadzenie korespondencji z urzędami skarbowymi, ZUS, GUS;
 • reprezentacja podczas kontroli;
 • wyjaśnienia i pomoc w załatwianiu spraw
 • pomoc w zakresie podejmowania trafnych decyzji podatkowych, pomoc w załatwianiu spraw prawnych;
 • pomoc w rejestracji przedsiębiorstw

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń lub napisz do nas.

42 207 4444

Copyright © 2022 taxform.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone!
projekt i realizacja: kambit.pl
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 6 =