Usługi

42 207 4444biuro@taxform.pl
 • Ubezpieczenie OC wykonywania działalności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Odbiór dokumentów z siedziby Klienta przez naszych pracowników
 • Profesjonalizm i indywidualne podejście do Klienta
 • Wyliczenie podatku na cito
 • TAXFORM

Usługi księgowe

 

Oferta biura rachunkowego Taxform obejmuje kompleksową obsługę w zakresie księgowości, podatków i wspomagania w podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.  Fundamentem współpracy z naszymi Klientami są uczciwość oraz 100-procentowe bezpieczeństwo Państwa danych podatkowych. 

Naszą działalność prowadzimy w mieście Łódź, jednak jesteśmy otwarci na każdą współpracę. Usługi księgowe, które oferujemy oparliśmy przede wszystkim na długoletnim doświadczeniu naszych pracowników. Dodatkowo, by aktualizować swoją wiedzę, często bierzemy udział w kursach pozwalających nam na dalszy rozwój i podnoszenie jakości naszej obsługi. Każdy element związany z świadczonymi przez nas usługami księgowymi, za każdym razem dopasowywany jest do wskazówek i potrzeb indywidualnych naszych Klientów.

W ramach naszej działalności  można wskazać na siedem podstawowych  obszarów działania:

Obsługa księgowa

Spółka Taxform zapewnia profesjonalną obsługę każdemu podmiotowi gospodarczemu, bez względu na rozmiar prowadzonej działalności i branżę w jakiej działa. Szczegółowy zakres obsługi zależy od formy prawnej podmiotu oraz specyfiki działalności przedsiębiorstwa. W ramach obsługi księgowej, oferujemy naszym Klientom prowadzenie:
 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtowej w formie karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • rachunkowości fundacji i stowarzyszeń,
 • rachunkowości dla rolników.
Pełna księgowość (księgi handlowe) to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma prowadzenia ewidencji księgowej. Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem  jej prowadzenia, a także firmy, które dobrowolnie wybrały taką formę  księgowości obowiązane są przepisami ustawy stosować określone zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Prowadzenie przez naszą spółkę pełnych ksiąg rachunkowych obejmuje, m.in.:
 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb firmy oraz potrzeb informacyjnych i zarządczych;
 • dekretację - ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księgach;
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald;
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych;
 • zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych;
 • sporządzanie odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT;
 • rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych oraz związanych z importem i exportem;
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie przewidzianych prawem  deklaracji podatkowych, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie obsługi kadrowo - płacowej.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów  jest  podstawową formą ewidencji księgowej, prowadzonej tylko w ujęciu podatkowym. Oznacza to, że wartość poznawcza rzeczywistej sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego jest tu znacznie ograniczona. Prowadzenie książki przychodów wymaga dużej orientacji w przepisach podatkowych oraz systematyczności w zapisywaniu operacji gospodarczych. Dlatego w ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dokonujemy, m.in.:
 • weryfikacji dostarczanej dokumentacji;
 • dekretacji - oceny dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księdze;
 • sporządzania odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT;
 • rozliczania transakcji wewnątrzunijnych oraz związanych z importem i exportem;
 • wyliczania zobowiązań podatkowych i sporządzanie przewidzianych prawem  deklaracji podatkowych, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych;
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia;
 • sporządzania dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji;
 • prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej.

Ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania polegającą na płaceniu podatku dochodowego od przychodu, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy. W ramach prowadzenia tej uproszczonej ewidencji - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej oferujemy m.in.:
 • weryfikację dostarczanej dokumentacji;
 • zapisy przychodów w ewidencji sprzedaży;
 • sporządzanie odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT;
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie przewidzianych prawem  deklaracji podatkowych, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej.
Organizacje pozarządowe, takie jak fundacje czy stowarzyszenia, podlegają m.in. przepisom ustawy o rachunkowości, a zatem są one zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych. Dopóki jednostki te nie prowadzą działalności gospodarczej mogą skorzystać z pewnych uproszczeń przewidzianych przepisami prawa  w zakresie podziału kosztów czy sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.  W ramach prowadzenia rachunkowości fundacji i stowarzyszeń oferujemy m.in.:
 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb jednostki;
 • dekretację - ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księgach;
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald;
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych;
 • zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową;
 • sporządzanie odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT;
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie przewidzianych prawem  deklaracji podatkowych, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie obsługi kadrowo – płacowej.
W ramach prowadzenia rachunkowości dla rolników oferujemy, m.in.:
 •   doradztwo przy wyborze formy rozliczania się na zasadach ogólnych lub zwolnienia z podatku VAT (rolnik ryczałtowy),
 •   pomoc przy rejestracji dla potrzeb podatku VAT,
 •   prowadzenie odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT ,
 •   sporządzanie przewidzianych prawem  deklaracji podatkowych.

Niezależnie od formy prowadzonej księgowości - pełnej czy uproszczonej - obowiązują nas takie same standardy w obsłudze Klienta w następujących obszarach:
 • Dokumentacja – odbiór dokumentów zgodnie z zadeklarowaną przez Klienta w umowie formą (za pośrednictwem kuriera, przesyłki pocztowej, poczty elektronicznej dostarczenia osobiście do naszej siedziby lub odbioru dokumentów przez naszego pracownika); weryfikacja poprawności formalnej i rachunkowej otrzymanych dokumentów; otwarcie i zamknięcie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami; wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; tworzenie dokumentów pomocniczych (np. faktury wewnętrzne, dowody wewnętrzne) oraz  zestawień pomocniczych (np. ewidencja środków trwałych, tworzenie planów amortyzacji); prowadzenie rejestrów VAT.
 • Wyliczenia: kalkulacja podatku VAT,  kalkulacja zaliczek na podatek PIT, CIT, rozliczanie kosztów w czasie, kalkulacje niezbędne do prawidłowego wypełniania deklaracji do GUS, NBP.
 • Deklaracje: sporządzanie deklaracji VAT i  VAT-UE, sporządzanie deklaracji PIT/CIT, sporządzanie deklaracji do GUS, do NBP, przygotowywanie dokumentów  rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych, sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa.
 • Reprezentacja: prowadzenie korespondencji z urzędami skarbowymi, ZUS, GUS, reprezentacja podczas kontroli, wyjaśnienia i pomoc w załatwianiu spraw.
 • Doradztwo: pomoc w zakresie podejmowania trafnych  decyzji  podatkowych, pomoc w załatwianiu spraw prawnych, pomoc w rejestracji przedsiębiorstw.

Obsługa kadrowo-płacowa


Spółka Taxform zapewnia wsparcie w zakresie administracji sprawami związanymi z zatrudnianiem pracowników oraz współpracowników. Zakres czynności zawartych w usłudze zależy od formy zatrudniania pracowników:
 • umowa o pracę,
 • umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło, umowa zlecenia).

W ramach obsługi kadrowo-płacowej oferujemy:
 • sporządzanie listy płac,
 • wyliczanie podatku od wynagrodzeń,
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych,
 • prowadzenie teczek osobowych (kontrola kompletności dokumentów, terminowości wykonywania badań lekarskich, szkoleń BHP oraz ważności umów),
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nieobecnością pracowników,
 • opracowywanie zestawień rocznych,
 • przygotowywanie deklaracji ZUS,
 • obsługę w zakresie sprawozdawczości GUS.

Wyliczenia: sporządzanie listy płac, kalkulacja zaliczek na podatki od wynagrodzeń , ewidencja i rozliczanie urlopów i zwolnień chorobowych, ustalanie limitów nieobecności.
Deklaracje: sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, rejestracja, aktualizacja, wyrejestrowywanie i rozliczanie miesięczne pracowników w ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS.
Urzędy: korespondencja z urzędami, ZUS, GUS, PIP, reprezentacja podczas kontroli, pisanie wyjaśnień i pomoc w załatwianiu spraw.
Doradztwo: doradztwo w zakresie prawa pracy, spraw pracowniczych, kosztów zatrudnienia.

Podatek na CitoWiemy, jak ważny jest stały dostęp do aktualnych danych finansowy przedsiębiorstwa. Z tego względu oferujemy naszym Klientom dodatkową usługę polegającą na wyliczeniu podatku na cito dostępną w dwóch opcjach.

Pierwsza z nich polega na wyliczenia podatku w ciągu krótkiego czasu od momentu dostarczenia dokumentów. Po aktywowaniu takiej usługi Klient otrzymuje informacje o wysokości podatku dochodowego i VAT do zapłaty oraz o wielkości wyniku firmy w ciągu 48 lub 72 godzin od momentu dostarczenia kompletnej dokumentacji  źródłowej  do biura rachunkowego.

Druga opcja usługi wyliczenia podatku na cito polega na wskanowaniu w system dokumentów księgowych celem wyliczenia przez nas przewidywanego w danym miesiącu podatku do zapłacenia, jeszcze przed zakończeniem miesiąca. Taka opcja pozwala  zoptymalizować przepływy środków pieniężnych naszym Klientom w danym okresie.


Agro księgowość


Działalność rolnika prowadzona w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego kwalifikowana   jako rolnicza w świetle ustawy o VAT, niekoniecznie musi być uznana za rolniczą na podstawie ustawy o PIT. Każde odstępstwo od opisu działalności rolniczej zawartej w ustawie PIT powoduje, że uzyskane przychody będą podlegały opodatkowaniu jako pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT, co wiąże się z koniecznością rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie gminy i rozliczanie uzyskanych dochodów lub przychodów według wybranej formy opodatkowania.

Działalność rolnicza jako działalność indywidualnego gospodarstwa rolnego jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika to z faktu, że rolnika nie obowiązują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność rolnicza podlega jednak przepisom ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub polegać zasadom ogólnym.  
Rolnik ryczałtowy
Zgodnie z definicją w ustawie o VAT rolnik ryczałtowy jest to „rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych”. W związku ze zwolnieniem z opodatkowania VAT rolnik ryczałtowy nie jest zobowiązany do rejestrowania się jako czynny podatnik VAT w urzędzie skarbowym. Status rolnika ryczałtowego wiąże się również z brakiem obowiązku wystawiania faktur za wykonywane czynności, a co za tym idzie z brakiem obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT dostaje od nabywcy fakturę VAT-RR dokumentującą transakcję. Sytuacja jest dość nietypowa, bo fakturę wystawia nabywca, a nie jak w większości przypadków sprzedawca. Na tej podstawie rolnik może ubiegać się o zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa, które opodatkowane są VAT.

Rolnik ryczałtowy w każdej chwili ma prawo do rezygnacji ze zwolnienia od podatku. Jednakże wtedy musi wystawiać faktury, prowadzić ewidencję dla potrzeb podatku VAT i składać deklaracje. Ale tylko wtedy rolnik ma możliwość odzyskania całości podatku naliczonego zawartego w dokonanych przez niego zakupach towarów i usług.   
Działalność rolnicza rozliczana na zasadach ogólnych
Obecnie rolnik sam decyduje o rezygnacji z ryczałtowego rozliczenia VAT, a tym samym przejścia na zasady ogólne. Może dokonać tego w trakcie trwania roku podatkowego rejestrując się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT, składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja. 

Od momentu rejestracji rolnik traci prawo do żądania od nabywcy faktur VAT-RR. Nie może się  też ubiegać o zwrot VAT z tytułu dostawy produktów rolnych na rzecz nabywców będących czynnymi podatnikami VAT. W zamian za to rolnik będzie zobowiązany do:
 • wystawiania faktur sprzedaży towarów lub usług;
 • prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz zakupów VAT;
 • składania okresowych deklaracji VAT w urzędzie skarbowym;
 • odprowadzania podatku należnego, jeżeli taki wykaże rozliczenie za dany miesiąc.

Natomiast prawa, jakie nabędzie rolnik po uzyskaniu statutu czynnego podatnika VAT, to możliwość pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów lub usług. Oznacza to, że rolnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy przez niego dokonane. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz prowadzona zgodnie z nimi ewidencja zakupów VAT.
Nowe uregulowania (przewidywany termin obowiązywania 01.01.2014 r.). Wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie:

Ministerstwo Finansów wspólnie z resortem rolnic twa pracuje nad założeniami do projektu objęcia działalności rolniczej podatkiem dochodowym. Wychodząc naprzeciw tym zmianom oferujemy pakiet usług księgowych specjalnie dedykowany rolnikom.

Obecnie rolnicy w Polsce obciążeni są kilkoma świadczeniami o charakterze podatkowym: podatkiem rolnym od gruntów, od nieruchomości, od środków transportowych, leśnym, podatkiem VAT oraz dochodowym z działów specjalnych. Produkcja rolna, w rozumieniu tradycyjnych jej kierunków, nie została do tej pory objęta podatkiem dochodowym. W konsekwencji, obowiązek ewidencji zdarzeń gospodarczych spoczywa jedynie na tych gospodarstwach rolniczych mających osobowość prawną, które podlegają pod ustawę o rachunkowości oraz tych, których przychody netto są równe bądź wyższe niż równowartość 1,2 mln euro. Regulacje te dotyczą także gospodarstw prowadzących produkcję zaliczaną do działów specjalnych, które wybrały inną formę niż podatek od dochodów na podstawie norm szacunkowych.

Obecnie dobiegają końca prace prowadzone przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym.

Projekt zmian przepisów w ustawach o podatku dochodowym przewiduje:
 • wprowadzenie jako podstawy opodatkowania dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskania przychodów,
 • zastosowanie jednolitej stawki podatku dla osób prawnych i fizycznych na poziomie 19%,
 • wybór formy opodatkowania w zależności od wielkości gospodarstwa i prowadzonej działalności (ryczałt, zasady ogólne),
 • zaliczenie wpływów z tytułu podatku dochodowego rolników do dochodów gminy,
 • pobór podatku  dochodowego przez samorząd terytorialny,
 • brak opodatkowania płatności bezpośrednich.
Oferta biura rachunkowego Taxform dla rolników obejmuje rozwiązania obowiązujące obecnie (rolnik ryczałtowy, na zasadach ogólnych) oraz dostosowane do planowanych zmian w podatku dochodowym:
 • doradztwo przy wyborze formy rozliczania się: na zasadach ogólnych lub zwolnienia z podatku VAT (rolnik ryczałtowy),
 • pomoc przy rejestracji VAT,
 • prowadzenie rejestrów VAT (zakup i sprzedaż),
 • dokumentowanie transakcji,
 • dokonywanie rozliczeń z ZUS i US.

Księgowość fundacji i stowarzyszeń


Nasze biuro oferuje księgowanie fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą jak i tych, które funkcjonuja na rynku bez kończności prowadzenia działalności gospodarczej.

Audyt


Jeśli w Twojej firmie powstały jakichkolwiek zaległości księgowe lub kadrowe, płacisz zbyt wysokie podatki i czujesz, że coś jest nie tak O!Księgowa w sposób zgodny z prawem, obowiązującymi przepisami, szybko i profesjonalnie sprawdzi dokumentację za konkretny okres działalności Twojej firmy.
Kontrola i naprawa błędów pozwoli na uwolnienie się od stresu związanego z kontrolą i jej finansowymi konsekwencjami, co pozwoli na dalsze prowadzenie firmy i jej rozwój bez zaległości wobec urzędów.

Nadzór księgowyOferowany przez nasze biuro rachunkowe Taxform nadzór księgowy stanowi alternatywę dla obsługi księgowej obejmującej comiesięczną weryfikację ksiąg na miejscu u Klienta. Usługa ta polega na sprawowaniu przez nasze biuro  obowiązków głównego księgowego i realizacji przez Klienta we własnym zakresie podstawowych zadań związanych z prowadzeniem księgowości. W praktyce, nadzór księgowy sprowadza się do:
 • weryfikacji dokumentacji księgowej prowadzonej w siedzibie klienta pod względem zgodności z przepisami prawa,
 • weryfikacji poprawności ujęcia operacji gospodarczej w księgach rachunkowych,
 • weryfikacji ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku VAT,
 • weryfikacji ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych,
 • pomocy w przygotowaniu lub sporządzanie deklaracji podatkowych
 • pomocy w przygotowaniu lub sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • pomocy w przygotowaniu lub sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • bieżącej pomocy  pracownikom działu księgowości Klienta,
 • bieżącego doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.