Agro księgowość

42 207 4444biuro@taxform.pl
 • Ubezpieczenie OC wykonywania działalności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Odbiór dokumentów z siedziby Klienta przez naszych pracowników
 • Profesjonalizm i indywidualne podejście do Klienta
 • Wyliczenie podatku na cito
 • TAXFORM

Agro księgowość


Działalność rolnika prowadzona w ramach indywidualnego gospodarstwa rolnego kwalifikowana   jako rolnicza w świetle ustawy o VAT, niekoniecznie musi być uznana za rolniczą na podstawie ustawy o PIT. Każde odstępstwo od opisu działalności rolniczej zawartej w ustawie PIT powoduje, że uzyskane przychody będą podlegały opodatkowaniu jako pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT, co wiąże się z koniecznością rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie gminy i rozliczanie uzyskanych dochodów lub przychodów według wybranej formy opodatkowania.

Działalność rolnicza jako działalność indywidualnego gospodarstwa rolnego jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika to z faktu, że rolnika nie obowiązują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działalność rolnicza podlega jednak przepisom ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami rolnik może korzystać z tzw. rozliczenia na zasadzie ryczałtu lub polegać zasadom ogólnym.
 

Rolnik ryczałtowy


Zgodnie z definicją w ustawie o VAT rolnik ryczałtowy jest to „rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych”. W związku ze zwolnieniem z opodatkowania VAT rolnik ryczałtowy nie jest zobowiązany do rejestrowania się jako czynny podatnik VAT w urzędzie skarbowym. Status rolnika ryczałtowego wiąże się również z brakiem obowiązku wystawiania faktur za wykonywane czynności, a co za tym idzie z brakiem obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych dla czynnego podatnika VAT dostaje od nabywcy fakturę VAT-RR dokumentującą transakcję. Sytuacja jest dość nietypowa, bo fakturę wystawia nabywca, a nie jak w większości przypadków sprzedawca. Na tej podstawie rolnik może ubiegać się o zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa, które opodatkowane są VAT.

Rolnik ryczałtowy w każdej chwili ma prawo do rezygnacji ze zwolnienia od podatku. Jednakże wtedy musi wystawiać faktury, prowadzić ewidencję dla potrzeb podatku VAT i składać deklaracje. Ale tylko wtedy rolnik ma możliwość odzyskania całości podatku naliczonego zawartego w dokonanych przez niego zakupach towarów i usług. 
 

Działalność rolnicza rozliczana na zasadach ogólnych


Obecnie rolnik sam decyduje o rezygnacji z ryczałtowego rozliczenia VAT, a tym samym przejścia na zasady ogólne. Może dokonać tego w trakcie trwania roku podatkowego rejestrując się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT, składając zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja. 

Od momentu rejestracji rolnik traci prawo do żądania od nabywcy faktur VAT-RR. Nie może się  też ubiegać o zwrot VAT z tytułu dostawy produktów rolnych na rzecz nabywców będących czynnymi podatnikami VAT. W zamian za to rolnik będzie zobowiązany do:

 • wystawiania faktur sprzedaży towarów lub usług;
 • prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz zakupów VAT;
 • składania okresowych deklaracji VAT w urzędzie skarbowym;
 • odprowadzania podatku należnego, jeżeli taki wykaże rozliczenie za dany miesiąc.

Natomiast prawa, jakie nabędzie rolnik po uzyskaniu statutu czynnego podatnika VAT, to możliwość pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony uwzględniony przy zakupie towarów lub usług. Oznacza to, że rolnik będzie mógł odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur VAT dokumentujących zakupy przez niego dokonane. Podstawą rozliczeń będą posiadane faktury VAT oraz prowadzona zgodnie z nimi ewidencja zakupów VAT.


Nowe uregulowania (przewidywany termin obowiązywania 01.01.2014 r.). Wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie:


Ministerstwo Finansów wspólnie z resortem rolnic​twa pracuje nad założeniami do projektu objęcia działalności rolniczej podatkiem dochodowym. Wychodząc naprzeciw tym zmianom oferujemy pakiet usług księgowych specjalnie dedykowany rolnikom.

Obecnie rolnicy w Polsce obciążeni są kilkoma świadczeniami o charakterze podatkowym: podatkiem rolnym od gruntów, od nieruchomości, od środków transportowych, leśnym, podatkiem VAT oraz dochodowym z działów specjalnych. Produkcja rolna, w rozumieniu tradycyjnych jej kierunków, nie została do tej pory objęta podatkiem dochodowym. W konsekwencji, obowiązek ewidencji zdarzeń gospodarczych spoczywa jedynie na tych gospodarstwach rolniczych mających osobowość prawną, które podlegają pod ustawę o rachunkowości oraz tych, których przychody netto są równe bądź wyższe niż równowartość 1,2 mln euro. Regulacje te dotyczą także gospodarstw prowadzących produkcję zaliczaną do działów specjalnych, które wybrały inną formę niż podatek od dochodów na podstawie norm szacunkowych.

Obecnie dobiegają końca prace prowadzone przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku rolnym.

Projekt zmian przepisów w ustawach o podatku dochodowym przewiduje:

 • wprowadzenie jako podstawy opodatkowania dochodu stanowiącego nadwyżkę przychodów nad kosztami uzyskania przychodów,
 • zastosowanie jednolitej stawki podatku dla osób prawnych i fizycznych na poziomie 19%,
 • wybór formy opodatkowania w zależności od wielkości gospodarstwa i prowadzonej działalności (ryczałt, zasady ogólne),
 • zaliczenie wpływów z tytułu podatku dochodowego rolników do dochodów gminy,
 • pobór podatku  dochodowego przez samorząd terytorialny,
 • brak opodatkowania płatności bezpośrednich.


Oferta biura rachunkowego Taxform dla rolników obejmuje rozwiązania obowiązujące obecnie (rolnik ryczałtowy, na zasadach ogólnych) oraz dostosowane do planowanych zmian w podatku dochodowym:

 • doradztwo przy wyborze formy rozliczania się: na zasadach ogólnych lub zwolnienia z podatku VAT (rolnik ryczałtowy),
 • pomoc przy rejestracji VAT,
 • prowadzenie rejestrów VAT (zakup i sprzedaż),
 • dokumentowanie transakcji,
 • dokonywanie rozliczeń z ZUS i US.