Podatkowa książka przychodów i rozchodów (KPiR) jest obowiązkową formą ewidencjonowania działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 2.000.000 euro po przeliczeniu na PLN.


Dodatkowo obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy:

 • armatorów zdefiniowanych na podstawie Ustawy o podatku tonażowym;
 • osób wykonujących działalność gospodarczą w formie agencji i umów zlecenia;
 • osób duchownych, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • osób zajmujących się działami produkcji rolnej, jeżeli zgłoszą one zamiar prowadzenia tej księgi.


Ewidencja ta jest podstawą określenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlatego w ramach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów dokonujemy, m.in.:

 • weryfikacji dostarczanej dokumentacji;
 • dekretacji - oceny dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidoczniania w księdze;
 • sporządzania odrębnych ewidencje dla celów podatku VAT;
 • rozliczania transakcji wewnątrzunijnych oraz związanych z importem i exportem;
 • wyliczania zobowiązań podatkowych i sporządzanie przewidzianych prawem  deklaracji podatkowych, raportów itp. dla ZUS, US, GUS i innych organów instytucji państwowych;
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych;
 • prowadzenia ewidencji wyposażenia;
 • sporządzania dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji;
 • prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej.

Skontaktuj się z nami.

Imię i Nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail
Treść
4 + 5 = ?