Taxform Sp. z o.o. proponuje wszystkim naszym Klientom profesjonalną obsługę księgową w obszarze pełnej księgowości.

 

W ramach obsługi pełnej księgowości oferujemy Państwu prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych Sp. z o.o., Sp. z o.o. sp. k., Spółek Akcyjnych,
 • księgowości fundacji,
 • księgowości stowarzyszeń.


Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną i sformalizowaną formą prowadzenia ewidencji księgowej. To rozbudowany i precyzyjny system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią rachunkowości, a służący do kontroli, analizy, generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Pełna księgowość służy nie tylko do obliczenia podatku – choć to również, ale przede wszystkim, do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Podmioty zobowiązane do prowadzenia takiej formy księgowości oraz te które samodzielnie dokonały jej wyboru muszą rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy swojej działalności.

 

Prowadzenie przez biuro rachunkowe Taxform pełnych ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb firmy oraz potrzeb informacyjnych i zarządczych,
 • dekretację, czyli ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidaczniania w księgach,
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
 • sporządzanie odrębnych ewidencji dla celów podatku VAT,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych, raportów (ZUS, US, GUS, PFRON,inne),
 • rozliczanie transakcji wewnątrzunijnych, związanych z eksportem oraz importem,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz
 • z dokonaniem odpisów amortyzacyjnych.


Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) podlegają między innymi przepisom Ustawy o rachunkowości, co wiąże się z koniecznością prowadzenia ksiąg handlowych. Do momentu nie prowadzenia działalności gospodarczej - jednostki te mogą korzystać z pewnych uproszczeń w zakresie podziału kosztów i sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.
 

Prowadzenie przez naszą firmę księgowości organizacji pozarządowych obejmuje:

 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • tworzenie indywidualnych planów kont dostosowanych do potrzeb jednostki,
 • dekretację, czyli ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidaczniania w księgach,
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, sporządzanie zestawienia obrotów i sald,
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • zamykanie ksiąg po zakończeniu roku obrotowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie odrębnych ewidencji dla celów podatku VAT,
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzanie deklaracji podatkowych, raportów (ZUS, US, GUS, inne),
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z dokonaniem odpisów amortyzacyjnych.

 

W przypadku pełnej księgowości obowiązują następujące standardy w obsłudze Państwa przedsiębiorstwa:

 • DOKUMENTACJA - odbiór dokumentów zgodnie z zadeklarowaną przez Państwo w umowie formą (za pośrednictwem kuriera, przesyłki pocztowej, poczty elektronicznej, dostarczenia osobiście do naszej siedziby lub odbioru dokumentów przez naszego pracownika); weryfikacja poprawności formalnej i rachunkowej otrzymanych dokumentów; otwarcie i zamknięcie ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami; wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego oraz ewidencjonowanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; tworzenie dokumentów pomocniczych (np. faktury wewnętrzne, dowody wewnętrzne) oraz zestawień pomocniczych (np. ewidencja środków trwałych, tworzenie planów amortyzacji); prowadzenie rejestrów VAT,
 • WYLICZENIA - kalkulacja podatku VAT; kalkulacja zaliczek na podatek PIT, CIT; rozliczanie kosztów w czasie; kalkulacje niezbędne do prawidłowego wypełniania deklaracji do GUS, NBP,
 • DEKLARACJE - sporządzanie deklaracji VAT i VAT-UE; sporządzanie deklaracji PIT/CIT; przygotowywanie deklaracji do GUS, do NBP; przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych oraz aktualizacyjnych; sporządzanie rocznych zeznań podatkowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa,
 • REPREZENTACJA - prowadzenie korespondencji z urzędami skarbowymi, ZUS, GUS; reprezentacja podczas kontroli; wyjaśnienia i pomoc w załatwianiu spraw,
 • DORADZTWO - pomoc w zakresie podejmowania trafnych decyzji podatkowych, pomoc w załatwianiu spraw prawnych; pomoc w rejestracji przedsiębiorstw.

Skontaktuj się z nami.

Imię i Nazwisko
Nazwa firmy
Telefon
E-mail
Treść
7 + 6 = ?